امور آموزش دانشگاه- معرفی اداره و شرح وظایف
معرفی اداره و شرح وظایف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/19 | 

شرح وظایف اداره خدمات آموزشی:
۱-بررسی نهایی وضعیت تحصیلی و تایید ریز نمرات فارغ التحصیلان رسیده از دانشکده ها، جهت اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان به اداره پذیرش و ثبت نام

۲- بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان از لحاظ مشروطی، اخراجی، حذف دروس، مرخصی تحصیلی و غیره و ارسال به کمیته منتخب جهت تایید نهایی

۳- اعمال آراء کمیته منتخب دانشکده ها و کمیته منتخب دانشگاه

۴- بررسی و اعلام وضعیت تحصیلی موارد درخواست شده از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به همراه تکمیل فرم کمیسیون موارد خاص

۵- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان به کمیسیون موارد خاص مرکز

۶- کنترل و ثبت نمرات دانشجویان مهمان شده در سایر دانشگاهها

۷- مراقبت و نظارت بر امتحانات پایان ترم دروس عمومی و علوم پایه

۸- مشاوره تحصیلی و ارائه اطلاعات لازم در خصوص آئین نامه های آموزشی به دانشجویان متقاضی

۹- بررسی و انجام امور اداری تقاضای ارزشیابی دروس و اعمال آن در سوابق تحصیلی دانشجو

۱۰- تهیه و ارسال ریز نمرات دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها

۱۱- اعمال اصلاحات آموزشی گزارش شده از دانشکده ها در سیستم مکانیزه

۱۲- بررسی و اعمال آراء دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر

۱۳- تهیه و ارسال ریز نمرات فارغ التحصیلان بنا به درخواست اداره فارغ التحصیلان

۱۴- تهیه ریز نمرات انگلیسی فارغ التحصیلی بنا به در خواست متقاضیان

۱۵- کنترل وتطبیق ریز نمرات انگلیسی با ریز نمره فارسی در صورت وجود مغایرت

۱۶- ارزشیابی دروس دانشجویان انتقالی، تغییر رشته و ثبت در سامانه آموزشی گلستان

۱۷- انجام کلیه امور مکاتبات متفرقه

نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.18574.57083.fa.html
برگشت به اصل مطلب